Υποδηματοποιός

O υποδηματοποιός:
• Επιλέγει το σχέδιο του υποδήματος που θα κατασκευάσει ανάλογα με τις τάσεις της μόδας κάθε περιόδου.
• Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του στάμπου και στη συνέχεια του προμοντέλου και του μοντέλου του υποδήματος καθώς και για την ανάπτυξή τους σε νούμερα.
• Προετοιμάζει και πραγματοποιεί τη διαδικασία κοπής των τμημάτων που απαρτίζουν το φόντι του υποδήματος.
• Προετοιμάζει και πραγματοποιεί τη διαδικασία ραφής και συναρμολόγησης του υποδήματος.
• Εξασφαλίζει την απόδοση της ποσότητας και ποιότητας των υποδημάτων ανάλογα με τις προδιαγραφές και την εντολή παραγωγής.
• Μεριμνά για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών (ξύσιμο, καθάρισμα, γυάλισμα κλπ.) ώστε το τελικό προϊόν να καταλήξει στην αρτιότερη δυνατή του μορφή, να συσκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παντός τύπου φθορές και να παραδοθεί έγκαιρα.Το επάγγελμα του υποδηματοποιού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση και αυτό γιατί ο κακός χειρισμός των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Επιπλέον, χωρίς την κατάλληλη συντήρηση και τήρηση ων κανόνων υγιεινής, το περιβάλλον εργασίας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία του εργαζόμενου λόγω της σκόνης, του θορύβου και της επαφής με επιβλαβείς ουσίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ     

Βασικές  γνώσεις  ποιοτικού  ελέγχου  υλικών      Βασικές  αρχές  σχεδιασμού  υποδημάτων  .       Βασικές  αρχές  αισθητικής  και  χρήσης  χρωμάτων      Βασικές  αρχές  και  τεχνικές  διοίκησης  ανθρώπινου  δυναμικού  .       Βασικές  αρχές  προγραμματισμού  εργασιών      Βασικές  γνώσεις  για  την  κατασκευή  του  φοντιού  .       Βασικές  γνώσεις  εργονομίας  .       Βασικές  γνώσεις  λειτουργίας  μηχανών  .       Βασικές  γνώσεις  προσαρμογής  του  εξωτερικού  με  το  εσωτερικό  μέρος  του  φοντιού  .       Βασικές  γνώσεις  τεχνολογίας  ραφής  :   χρήση  ραπτομηχανών  ,   τεχνική  ραφής  των  διαφόρων  τμημάτων  του  υποδήματος  ,   γνώσεις  της  ποιοτικής  ραφής  .       Βασικές  γνώσεις  χρήσης  υλικών  και  εργαλείων  .       Βασικές  γνώσεις  αισθητικής  και  επιλογή  κατάλληλων  υλικών      Βασικές  γνώσεις  ελεύθερου  σχεδίου      Βασικές  γνώσεις  νημάτων      Βασικές  γνώσεις  οργάνωσης  παραγωγής      Βασικές  γνώσεις  σχεδίου  υλικών  :   διαδικασία  τύπωσης  υλικών  ,   στάμπες  και  τυπώματα  ,   επαναλήψεις  ,   συνδυασμοί  ,   χρωματικές  παραλλαγές  .       Βασικές  γνώσεις  χρήσης  μεθόδων  ικανών  για  την  ταχύτατη  και  ακριβή  κατασκευή  πατρόν  και  εφαρμογή  σε  διάφορα  περίπλοκα  σχέδια  υποδημάτων      Βασικές  γνώσεις  αναγνώρισης  των  φυσικών  σχημάτων  ,   άξονες  ,   αναλογίες  κλπ  .       Βασικές  γνώσεις  Βυρσοδεψίας      Βασικές  γνώσεις  κανόνων  κοπής  υλικών      Βασικές  γνώσεις  κατασκευής  πατρόν      Βασικές  γνώσεις  Τεχνικών  Καλαποδιού      Βασικές  γνώσεις  υγιεινής  και  ασφάλειας  στο  χώρο  εργασίας      Βασικό  πλαίσιο  κανόνων  επαγγελματικής  συμπεριφοράς  .       Γνώσεις  styling:   σωστή  επιλογή  υφασμάτων  ανάλογα  με  τη  χρήση  και  το  σχέδιο  ,   εναλλακτικά  υλικά  ,   πειραματισμός  στη  γραμμή  και  το  στυλ  .       Γνώσεις  ανατομίας  του  ποδιού      Γνώσεις  ειδικών  προδιαγραφών  και  απαιτήσεων  των  υλικών  που  χρησιμοποιούνται      Γνώσεις  υφασματολογίας  .       Ιστορία  της  μόδας  και  της  διαρκούς  εξέλιξης  των  χαρακτηριστικών  της  .       Κατασκευή  σκίτσων  .     Κωδικοποίηση  των  κομματιών  φοντίου     Σωματομετρία  .      Τεχνολογία  μεγεθύνσεων     Χρήση  των  κατάλληλων  σχεδιαστικών  οργάνων   .

Πιστοποίηση  από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..