Υποδηματοποιός

O υποδηματοποιός:
• Επιλέγει το σχέδιο του υποδήματος που θα κατασκευάσει ανάλογα με τις τάσεις της μόδας κάθε περιόδου.
• Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του στάμπου και στη συνέχεια του προμοντέλου και του μοντέλου του υποδήματος καθώς και για την ανάπτυξή τους σε νούμερα.
• Προετοιμάζει και πραγματοποιεί τη διαδικασία κοπής των τμημάτων που απαρτίζουν το φόντι του υποδήματος.
• Προετοιμάζει και πραγματοποιεί τη διαδικασία ραφής και συναρμολόγησης του υποδήματος.
• Εξασφαλίζει την απόδοση της ποσότητας και ποιότητας των υποδημάτων ανάλογα με τις προδιαγραφές και την εντολή παραγωγής.
• Μεριμνά για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών (ξύσιμο, καθάρισμα, γυάλισμα κλπ.) ώστε το τελικό προϊόν να καταλήξει στην αρτιότερη δυνατή του μορφή, να συσκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παντός τύπου φθορές και να παραδοθεί έγκαιρα.Το επάγγελμα του υποδηματοποιού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση και αυτό γιατί ο κακός χειρισμός των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Επιπλέον, χωρίς την κατάλληλη συντήρηση και τήρηση ων κανόνων υγιεινής, το περιβάλλον εργασίας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία του εργαζόμενου λόγω της σκόνης, του θορύβου και της επαφής με επιβλαβείς ουσίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ     

Βασικές  γνώσεις  ποιοτικού  ελέγχου  υλικών      Βασικές  αρχές  σχεδιασμού  υποδημάτων  .       Βασικές  αρχές  αισθητικής  και  χρήσης  χρωμάτων      Βασικές  αρχές  και  τεχνικές  διοίκησης  ανθρώπινου  δυναμικού  .       Βασικές  αρχές  προγραμματισμού  εργασιών      Βασικές  γνώσεις  για  την  κατασκευή  του  φοντιού  .       Βασικές  γνώσεις  εργονομίας  .       Βασικές  γνώσεις  λειτουργίας  μηχανών  .       Βασικές  γνώσεις  προσαρμογής  του  εξωτερικού  με  το  εσωτερικό  μέρος  του  φοντιού  .       Βασικές  γνώσεις  τεχνολογίας  ραφής  :   χρήση  ραπτομηχανών  ,   τεχνική  ραφής  των  διαφόρων  τμημάτων  του  υποδήματος  ,   γνώσεις  της  ποιοτικής  ραφής  .       Βασικές  γνώσεις  χρήσης  υλικών  και  εργαλείων  .       Βασικές  γνώσεις  αισθητικής  και  επιλογή  κατάλληλων  υλικών      Βασικές  γνώσεις  ελεύθερου  σχεδίου      Βασικές  γνώσεις  νημάτων      Βασικές  γνώσεις  οργάνωσης  παραγωγής      Βασικές  γνώσεις  σχεδίου  υλικών  :   διαδικασία  τύπωσης  υλικών  ,   στάμπες  και  τυπώματα  ,   επαναλήψεις  ,   συνδυασμοί  ,   χρωματικές  παραλλαγές  .       Βασικές  γνώσεις  χρήσης  μεθόδων  ικανών  για  την  ταχύτατη  και  ακριβή  κατασκευή  πατρόν  και  εφαρμογή  σε  διάφορα  περίπλοκα  σχέδια  υποδημάτων      Βασικές  γνώσεις  αναγνώρισης  των  φυσικών  σχημάτων  ,   άξονες  ,   αναλογίες  κλπ  .       Βασικές  γνώσεις  Βυρσοδεψίας      Βασικές  γνώσεις  κανόνων  κοπής  υλικών      Βασικές  γνώσεις  κατασκευής  πατρόν      Βασικές  γνώσεις  Τεχνικών  Καλαποδιού      Βασικές  γνώσεις  υγιεινής  και  ασφάλειας  στο  χώρο  εργασίας      Βασικό  πλαίσιο  κανόνων  επαγγελματικής  συμπεριφοράς  .       Γνώσεις  styling:   σωστή  επιλογή  υφασμάτων  ανάλογα  με  τη  χρήση  και  το  σχέδιο  ,   εναλλακτικά  υλικά  ,   πειραματισμός  στη  γραμμή  και  το  στυλ  .       Γνώσεις  ανατομίας  του  ποδιού      Γνώσεις  ειδικών  προδιαγραφών  και  απαιτήσεων  των  υλικών  που  χρησιμοποιούνται      Γνώσεις  υφασματολογίας  .       Ιστορία  της  μόδας  και  της  διαρκούς  εξέλιξης  των  χαρακτηριστικών  της  .       Κατασκευή  σκίτσων  .     Κωδικοποίηση  των  κομματιών  φοντίου     Σωματομετρία  .      Τεχνολογία  μεγεθύνσεων     Χρήση  των  κατάλληλων  σχεδιαστικών  οργάνων   .

Πιστοποίηση  από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση της Δράσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», Αριθμός Πρόσκλησης 1/2019. Αφορά στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, Περιφερειών και Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.622.336€ που θα διατεθεί για τον Στόχο 8.1(ii): «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Επιβλέποντες Φορείς) με συνολικό προϋπολογισμό 193.302.177,60€ 134.815.978€ από σύγχρονους πόρους και 58.486.200,00€ από εθνικούς). Οι εθνικοί πόροι θα καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ.

 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.852 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr
Υλοποιήθηκε από Webnode