Οικοξεναγός(ecoguide)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικοξεναγός(ecoguide)

  

Ο Οικοξεναγός σχεδιάζει και οργανώνει εκδρομές, επισκέψεις, περιπατητικές διαδρομές στη φύση, σε περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, σε προστατευόμενες περιοχές και σε επισκέψιμα αγροκτήματα.
Επίσης, ο Οικοξεναγός (οικο+ ξενος+ -αγός) συνοδεύει και παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες σε σχεδιασμένες διαδρομές στη φύση, σε περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, σε προστατευόμενες περιοχές και σε επισκέψιμα αγροκτήματα.
Αναλυτικότερα, ο Οικοξεναγός (οικο+ εξηγητής) είναι αυτός που συνοδεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επισκέπτες ή περιηγητές, τους καθοδηγεί, τους υποδεικνύει τα αξιοθέατα του αγροτικού τοπίου και της φύσης, τους εξηγεί την ιστορία τους, τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις του τόπου και παρέχει πλήρη, υπεύθυνη και συνεχή πληροφόρηση στους επισκέπτες για τη φύση, το τοπίο, τη χλωρίδα, την πανίδα (ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη), τα αμφίβια, την ιχθυοπανίδα, την ορνιθοπανίδα, τα ερπετά, τα θηλαστικά, που συναντούν κατά την διάρκεια της διαδρομής, τις οικολογικές ενότητες και τα κυρίαρχα στοιχεία όπως σημαντικές συστάδες χλωρίδας, όνομα τύποι φυτοκοινωνιών, είδη βλάστησης, θώκοι, θέση, έκταση, επιστημονικό και κοινό όνομα των ειδών που έχουν παρατηρηθεί, ιδιοκτησιακό καθεστώς και το αβιοτικό περιβάλλον (κλιματολογικά στοιχεία, γεωμορφολογία, γεωλογία και στοιχεία εδαφών, υδρολογία, παραλίμνια ύδατα, υπόγεια νερά, υδρογεωλογία) .
Σκοπός του Οικοξεναγού είναι να φέρει τους επισκέπτες κοντά στη φύση (αντικείμενο της ξενάγησης) και να πάρουν ενεργητικά μέρος σε αυτήν (π.χ. παρατήρηση ορνιθοπανίδας, συλλογή και αναγνώριση και ταξινόμηση χλωρίδας, συμμετοχή σε αγροτικές ασχολίες και δραστηριότητες κλπ).

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08[1]:5112

Πιστοποίηση :  Οικοξεναγός(EcoGuide)

NOCN (Αναγνωρισμένος Βρετανικός Οργανισμός) αναγνωρισμένο σ’ όλη την Ευρώπη .

Η DATA είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού οικοτουρισμού TIES.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αγγλικά,  Τουρκικά, Βασικές  γνώσεις  χειρισμού  τεχνικού  εξοπλισμού  ,   Βασικές  γνώσεις  των  όρων  και  περιορισμών  που  τίθενται  για  την  φύλαξη  της  περιοχής  οικοξενάγησης  ,   Βασικές  γνώσεις  του  Νομοθετικού  Πλαισίου  που  αφορά  στην  Περιοχή  της  οικοξενάγησης  (  Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία )  ,   Βασικές  γνώσεις  Περιβαλλοντικής  Νομοθεσίας  ,   Βασικές  γνώσεις  χειρισμού  τεχνικού  εξοπλισμού  και  μεταφορικών  μέσων  (4   Χ  4,   σκάφος  ,   άλογα  )  ,   Βασικές  γνώσεις  χειρισμού  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και  ∆ιαδικτύου   Βασικές  Αρχές  των  Κανόνων  υγιεινής  και  Ασφάλειας   Βασικές  αρχές  χερσαίων  και  υδατικών  οικοσυστημάτων   Βασικές  γνώσεις  αναγνώρισης  και  προστασίας  της  άγριας  ζωής  και  της  χλωρίδας   Βασικές  γνώσεις  της  Φέρουσας  Ικανότητας  του  οικοσυστήματος   Βασικές  αρχές  και  κανόνες  διαχείρισης  του  ανθρώπινου  δυναμικού   Βασικές  Αρχές  των  Κανόνων  υγιεινής  και  Ασφάλειας   Βασικές  γνώσεις  χρήσης  και  λειτουργίας  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού   Αρχές  επικοινωνίας  Βασικές  γνώσεις  των  καταφυγίων  της  άγριας  ζωής   Βασικές  γνώσεις  διαχείρισης  συμβάντων  και  ατυχημάτων  στο  ύπαιθρο  Βασικές  γνώσεις  χειρισμού  του  ειδικού  εξοπλισμού  παρατήρησης  των  ειδών  ενδιαφέροντος   Βασικές  Γνώσεις  Οικονομίας  και  ∆ιοίκησης     Βασικές  γνώσεις  θεωρίας  και  εφαρμογής  Τεχνικού  Σχεδίου  .   Βασικές  Αρχές  λειτουργίας  του  Αρμοδίου  φορέα  που  ανήκει  η  περιοχή  της  οικοξενάγησης   Βασικές  γνώσεις  των  γεωγραφικών  ορίων  της  προστατευόμενης  περιοχής  αλλά  και  της  ευρύτερης  Βασικές  γνώσεις  ανάγνωσης  και  χειρισμού  τω  ν  χαρτών  της  περιοχής   Χρήση  των  Συστημάτων  Προσανατολισμού  (GPS,  Πυξίδα  ,  χάρτες  κ . λ . π  .)  Χρήση  Συστημάτων  Επικοινωνίας  (  Ασύρματο  ,  κινητό  τηλέφωνο  κ.λ.π  .)  Αρχές  διαχείρισης  ατόμων  με  ειδικά  προβλήματα   Ειδικές  γνώσεις  περιβαλλοντικής  αναψυχής  στην  προστατευόμενη  περιοχή  .  Γνώσεις  ανάγνωσης  και  χειρισμού  των  χαρτών  της  περιοχής   Γνώσεις  μορφολογίας  φυτών  και  δένδρων   Γνώσεις  βοτανικής  και  ∆ασικής  Βοτανικής  Γνώσεις  Μακροσκοπικής  αναγνώρισης  των  ειδών  της  ελληνικής  άγριας  πανίδας ,  Γνώσεις  των  ενδιαιτημάτων  και  βιοτόπων  των  προστατευόμενων  ειδών  της  άγριας  ζωής , Γνώσεις  τοπικής  ιστορίας  ,  γεωγραφίας  ,  λαογραφίας  ,  γαστριμαργικών  παραδόσεων , 

Δυνατότητες απασχόλησης

Μουσεία- Αρχαιολογικούς χώρους

Τουριστικά Γραφεία

Βιβλιοθήκες

Οργανισμούς πολιτιστικού περιεχομένου

www.data.edu.gr.

DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: info@data.com.gr

 [1] Οι κωδικοί κατά ISCO-08 είναι αναρτημένοι στον ιστοτόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr)

 

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..