Οικοξεναγός(ecoguide)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικοξεναγός(ecoguide)

  

Ο Οικοξεναγός σχεδιάζει και οργανώνει εκδρομές, επισκέψεις, περιπατητικές διαδρομές στη φύση, σε περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, σε προστατευόμενες περιοχές και σε επισκέψιμα αγροκτήματα.
Επίσης, ο Οικοξεναγός (οικο+ ξενος+ -αγός) συνοδεύει και παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες σε σχεδιασμένες διαδρομές στη φύση, σε περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, σε προστατευόμενες περιοχές και σε επισκέψιμα αγροκτήματα.
Αναλυτικότερα, ο Οικοξεναγός (οικο+ εξηγητής) είναι αυτός που συνοδεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επισκέπτες ή περιηγητές, τους καθοδηγεί, τους υποδεικνύει τα αξιοθέατα του αγροτικού τοπίου και της φύσης, τους εξηγεί την ιστορία τους, τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις του τόπου και παρέχει πλήρη, υπεύθυνη και συνεχή πληροφόρηση στους επισκέπτες για τη φύση, το τοπίο, τη χλωρίδα, την πανίδα (ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη), τα αμφίβια, την ιχθυοπανίδα, την ορνιθοπανίδα, τα ερπετά, τα θηλαστικά, που συναντούν κατά την διάρκεια της διαδρομής, τις οικολογικές ενότητες και τα κυρίαρχα στοιχεία όπως σημαντικές συστάδες χλωρίδας, όνομα τύποι φυτοκοινωνιών, είδη βλάστησης, θώκοι, θέση, έκταση, επιστημονικό και κοινό όνομα των ειδών που έχουν παρατηρηθεί, ιδιοκτησιακό καθεστώς και το αβιοτικό περιβάλλον (κλιματολογικά στοιχεία, γεωμορφολογία, γεωλογία και στοιχεία εδαφών, υδρολογία, παραλίμνια ύδατα, υπόγεια νερά, υδρογεωλογία) .
Σκοπός του Οικοξεναγού είναι να φέρει τους επισκέπτες κοντά στη φύση (αντικείμενο της ξενάγησης) και να πάρουν ενεργητικά μέρος σε αυτήν (π.χ. παρατήρηση ορνιθοπανίδας, συλλογή και αναγνώριση και ταξινόμηση χλωρίδας, συμμετοχή σε αγροτικές ασχολίες και δραστηριότητες κλπ).

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08[1]:5112

Πιστοποίηση :  Οικοξεναγός(EcoGuide)

NOCN (Αναγνωρισμένος Βρετανικός Οργανισμός) αναγνωρισμένο σ’ όλη την Ευρώπη .

Η DATA είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού οικοτουρισμού TIES.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αγγλικά,  Τουρκικά, Βασικές  γνώσεις  χειρισμού  τεχνικού  εξοπλισμού  ,   Βασικές  γνώσεις  των  όρων  και  περιορισμών  που  τίθενται  για  την  φύλαξη  της  περιοχής  οικοξενάγησης  ,   Βασικές  γνώσεις  του  Νομοθετικού  Πλαισίου  που  αφορά  στην  Περιοχή  της  οικοξενάγησης  (  Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία )  ,   Βασικές  γνώσεις  Περιβαλλοντικής  Νομοθεσίας  ,   Βασικές  γνώσεις  χειρισμού  τεχνικού  εξοπλισμού  και  μεταφορικών  μέσων  (4   Χ  4,   σκάφος  ,   άλογα  )  ,   Βασικές  γνώσεις  χειρισμού  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και  ∆ιαδικτύου   Βασικές  Αρχές  των  Κανόνων  υγιεινής  και  Ασφάλειας   Βασικές  αρχές  χερσαίων  και  υδατικών  οικοσυστημάτων   Βασικές  γνώσεις  αναγνώρισης  και  προστασίας  της  άγριας  ζωής  και  της  χλωρίδας   Βασικές  γνώσεις  της  Φέρουσας  Ικανότητας  του  οικοσυστήματος   Βασικές  αρχές  και  κανόνες  διαχείρισης  του  ανθρώπινου  δυναμικού   Βασικές  Αρχές  των  Κανόνων  υγιεινής  και  Ασφάλειας   Βασικές  γνώσεις  χρήσης  και  λειτουργίας  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού   Αρχές  επικοινωνίας  Βασικές  γνώσεις  των  καταφυγίων  της  άγριας  ζωής   Βασικές  γνώσεις  διαχείρισης  συμβάντων  και  ατυχημάτων  στο  ύπαιθρο  Βασικές  γνώσεις  χειρισμού  του  ειδικού  εξοπλισμού  παρατήρησης  των  ειδών  ενδιαφέροντος   Βασικές  Γνώσεις  Οικονομίας  και  ∆ιοίκησης     Βασικές  γνώσεις  θεωρίας  και  εφαρμογής  Τεχνικού  Σχεδίου  .   Βασικές  Αρχές  λειτουργίας  του  Αρμοδίου  φορέα  που  ανήκει  η  περιοχή  της  οικοξενάγησης   Βασικές  γνώσεις  των  γεωγραφικών  ορίων  της  προστατευόμενης  περιοχής  αλλά  και  της  ευρύτερης  Βασικές  γνώσεις  ανάγνωσης  και  χειρισμού  τω  ν  χαρτών  της  περιοχής   Χρήση  των  Συστημάτων  Προσανατολισμού  (GPS,  Πυξίδα  ,  χάρτες  κ . λ . π  .)  Χρήση  Συστημάτων  Επικοινωνίας  (  Ασύρματο  ,  κινητό  τηλέφωνο  κ.λ.π  .)  Αρχές  διαχείρισης  ατόμων  με  ειδικά  προβλήματα   Ειδικές  γνώσεις  περιβαλλοντικής  αναψυχής  στην  προστατευόμενη  περιοχή  .  Γνώσεις  ανάγνωσης  και  χειρισμού  των  χαρτών  της  περιοχής   Γνώσεις  μορφολογίας  φυτών  και  δένδρων   Γνώσεις  βοτανικής  και  ∆ασικής  Βοτανικής  Γνώσεις  Μακροσκοπικής  αναγνώρισης  των  ειδών  της  ελληνικής  άγριας  πανίδας ,  Γνώσεις  των  ενδιαιτημάτων  και  βιοτόπων  των  προστατευόμενων  ειδών  της  άγριας  ζωής , Γνώσεις  τοπικής  ιστορίας  ,  γεωγραφίας  ,  λαογραφίας  ,  γαστριμαργικών  παραδόσεων , 

Δυνατότητες απασχόλησης

Μουσεία- Αρχαιολογικούς χώρους

Τουριστικά Γραφεία

Βιβλιοθήκες

Οργανισμούς πολιτιστικού περιεχομένου

www.data.edu.gr.

DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: info@data.com.gr

 [1] Οι κωδικοί κατά ISCO-08 είναι αναρτημένοι στον ιστοτόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr)

 

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση της Δράσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», Αριθμός Πρόσκλησης 1/2019. Αφορά στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, Περιφερειών και Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.622.336€ που θα διατεθεί για τον Στόχο 8.1(ii): «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Επιβλέποντες Φορείς) με συνολικό προϋπολογισμό 193.302.177,60€ 134.815.978€ από σύγχρονους πόρους και 58.486.200,00€ από εθνικούς). Οι εθνικοί πόροι θα καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ.

 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.852 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr
Υλοποιήθηκε από Webnode