Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου Hotel Receptionist

·  Σύμφωνα με το Εθνικό Επαγγελματικό Περίγραμμα, ως Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου Hotel Receptionist , ορίζεται ο εργαζόμενος που διεκπεραιώνει σωστά και έγκαιρα τις εργασίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη, στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας – διαμονής των ξενοδοχείων, προκειμένου να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους, για την εκπλήρωση των στόχων αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυόντων κανονισμών ,πολιτικών ,μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζονται απ’ αυτή.

·  Βασικός σκοπός του επαγγέλματος είναι να προβεί σε όλους τους αναγκαίους διακανονι-σμούς, τόσο όσον αφορά το δικό του πόστο όσο και τις λοιπές υπηρεσίες των εγκαταστά-σεων διαμονής και φιλοξενίας, προκειμένου η διαμονή του πελάτη να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του. Συντονίζει τις ενέργειες διαχείρισης που αφορούν την έκδοση τιμολογίων, επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασίζεται στις εν γένει υπηρεσίες υποδοχής για την προβολή της εικόνας της επιχείρησης και παρακολουθεί ο ίδιος τον φάκελο του πελάτη προκειμένου να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του.

·  Τι θα αποκτήσετε μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου

·  Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα βρίσκεστε πλέον σε θέση να :

·  Σχεδιάζει την προετοιμασία των αφίξεων.

·  Υποδέχεται κι εξυπηρετεί με χαμόγελο κι ευγένεια τους πελάτες.

·  Βοηθάει στην συμπλήρωση, ή συμπληρώνει ο ίδιος τις κάρτες άφιξης των πελατών.

·  Διαπραγματεύεται με τους πελάτες τις τιμές των δωματίων (προσαυξήσεις, εκπτώ-σεις, προσφορές κ.λπ.) και να καθορίζει τον τρόπο πληρωμής.

·  Δίνει τα κατάλληλα δωμάτια, φροντίζοντας να ικανοποιεί τις επιθυμίες των πελα-τών, όταν αυτό είναι εφικτό.

·  Προσδιορίζει τις απαιτήσεις των πελατών κατά τη διάρκεια παραμονής τους.

·  Ενημερώνει την κατάσταση δωματίων με τη βοήθεια του τμήματος ορόφων.

·  Συντονίζει τις ενέργειές του με το τμήμα συντήρησης για επιδιορθώσεις βλαβών στα δωμάτια.

·  Αποστέλλει πληροφορίες για τους πελάτες και τα δωμάτια τους στα άλλα τμήματα του ξενοδοχείου (π.χ. υπηρεσίες, ή προσφορές που αφορούν V.I.P. πελάτες, οι οποίοι έχουν αφιχθεί, ή θα αφιχθούν).

·  Χειρίζεται τα κλειδιά των δωματίων και τις θυρίδες ασφαλείας.

·  Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τα μηνύματα των πελατών.

·  Εξυπηρετεί πελάτες οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στο ξενοδοχείο, παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν εναλλακτικές επιλογές κατά περίπτωση.

·  Αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. ασθένεια ενός πελάτη, απόπειρα ληστείας κ.λπ.).

Πιστοποίηση

1. Βεβαίωση σπουδών Κέντρου Δια βίου Μάθησης

2. Πιστοποίηση Hotel Receptionist (EΣΥΔ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

3. Πιστοποίηση Certified Hotel Receptionist  από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

Διάρκεια Σπουδών 2 μήνες .

Αρχική Τιμή: 580 €

Προσφορά 350 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1.

Βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

2.

Βασικές γνώσεις ξενοδοχειακής νομοθεσίας

3.

Βασικές Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων

4.

Εφαρμογές Υπηρεσίας Υποδοχής πελατών

5.

Βασικές Αρχές Ξενοδοχειακής Φιλοξενίας

6.

Βασικές Αρχές και Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών

7.

Στοιχεία Τουριστικής Πολιτικής

8.

Βασικές Αρχές Ψυχολογίας πελάτη

9.

Βασικές Αρχές ξενοδοχειακού marketing

10.

Βασικές Αρχές Ξενοδοχειακής Λογιστικής

11.

Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων

12.

Γνώσεις χειρισμού του εξοπλισμού υποδοχής και καταχώρησης δεδομένων

13.

Γνώσεις ορολογίας πωλήσεων – κρατήσεων – υποδοχής καθώς και ορολογίας τουριστικών υπηρεσιών

14.

Γνώση της οργανωτικής δομής και των λειτουργιών της επιχείρησης

15.

Γνώση διαδικασιών πωλήσεων

16.

Γνώση της δομής και των κανόνων του «πελατειακού κύκλου»

17.

Γνώσεις των νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πελατών και ξενοδοχείου

18.

Γνώσεις επικοινωνιακής τακτικής, Χειρισμός εναλλακτικών λύσεων τιμών και υπηρεσιών

19.

Διαχείριση παραπόνων

20.

Χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων/ πακέτων λογισμικού για τη διαχείριση πελατών ξενοδοχείου

 

                www.iekdata.com

DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: dataiek@otenet.gr