Διαχειριστής/τρια Πολιτιστικών εκδηλώσεων (Cultural Manager)

Διοργανωτής/τρια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων:

Ο Διοργανωτής/τρια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος/η για τη οργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, της επιχείρησης ή του φορέα υλοποίησης, τις εντολές της προϊσταμένης αρχής και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για επιτύχει τους στόχους της η διοργάνωση.
Ο/η Πολιτιστικός Διοργανωτής/τρια αποτελεί τον απαραίτητο κρίκο μεταξύ προετοιμασίας, οργάνωσης, επίβλεψης και μέριμνας των συνιστωσών μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Ειδικότερα ασχολείται με τις επιμέρους τεχνικές εφαρμογής της οργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης, όπως είναι η διεκπεραίωση της προετοιμασίας της, η επίβλεψη της διαμόρφωσης του χώρου για τη διεξαγωγή της και η διοικητική υποστήριξη για την υλοποίησή της. Παράλληλα, επιμελείται το έντυπο υλικό της πολιτιστικής εκδήλωσης, συγκεντρώνει το υλικό για το φάκελο δημοσιότητας, πληροφορεί και ενημερώνει τα Μέσα Ενημέρωσης. Βασική του επίσης επιδίωξη είναι να επιβλέψει την τήρηση του προγράμματος της εκδήλωσης, να διεκπεραιώσει τις οικονομικές λειτουργίες της και να φροντίσει για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ      

Βασικές Αρχές Πολιτιστικού Management και Marketing, Αρχές Οικονομικών Μαθηματικών, Επικοινωνία, Υγιεινή και Ασφάλεια, Νομοθεσία, Υπολογιστές (Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Διαδίκτυο, διαχείριση έργου), Ξένες γλώσσες, Βασικές γνώσεις Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού, Βασικές γνώσεις της αγοράς του θεάματος και της ψυχαγωγίας, Μεθοδολογία ταξινόμησης πολιτιστικών θεσμών και πολιτιστικών δρώμενων.     

Πιστοποίηση Διοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..